Biến Đổi Gen

Mới nhất

Sản xuất protein máu từ lúa biến đổi gen

Biến đổi gen: Trong một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu mô tả các hạt gạo có thể sản xuất số lượng lớn một protein máu gọi là albumin huyết thanh, hoặc HSA1. Thế giới có nhu cầu HSA